Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. (WBGO) Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij de school.

Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig om ga met de persoonlijke en medische gegevens
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot het dossier.

Privacy in het dossier

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik  een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het dossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt als u de factuur zelf betaald staan de gegevens die door de zorgverzekeraar of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren. Deze gegevens zijn:

Naam, adres en woonplaats
Geboortedatum
BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)
De datum van de behandeling
Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld: sessie of consult.
De kosten van de behandeling